FACULTY

Dr.S.Usa Ph.D.

Dr.R.P.Kumudini Devi Ph.D.

Dr.B.Umamaheswari Ph.D.

Dr.G.Uma Ph.D.

Dr.P.Vanaja Ranjan Ph.D. 

Dr.V.Senthilkumar Ph.D.

Dr.P.Lakshmi Ph.D. 

Dr.P.Somasundaram Ph.D.

Dr.S.Hosimin Thilagar Ph.D.

Mr.S.Muthu Kumar M.E.

Dr.P.Valsalal Ph.D. 

Ms.K.Latha  M.E.

Dr.S.Chandramohan Ph.D.,
Director i/c AU-RU UEC

Dr.A.Kavitha Ph.D.

Dr.S.K.Patnaik Ph.D.

Dr.V.Gomathi Ph.D

Dr.R.Ramesh Ph.D.

Dr. V. Gowrisree Ph.D.

Mr.S.Ganesh Kumar 

Dr. C. Pugazhendhi Sugumaran Ph.D.

Dr.S.Solai Manohar Ph.D.

Dr.G.Venkatesan Ph.D. 

Dr.K.Udayakumar Ph.D.

Dr.K.Rathnakannan Ph.D.

Ms.S.Uma M.E. 

Ms.S.V.Anbuselvi M.E. 

Mr.N.Radhakrishnan M.Tech.